Izbornik jezika

Bosanski | English

Slika

Slika 81

GIKIL - hronike toksične privatizacije

O arhivu

Predstavlja digitalni arhiv koji tematski tretira istorijat fabrike koksa, od vremena kada je pod imenom Koksno-hemijski kombinat "Boris Kidrič" postojala u socijalističkom periodu, do privatizacije sa kojom je došlo i do promjene imena u GIKIL - Global Ispat Koksna Industrija Lukavac pod kojom je do danas poznata. Arhiv je namjenjen istraživačima koji se ovom temom bave sa aspekta ekologije i industrije. 

U šest fondova koji čine digitalni arhiv prikupljeno je više od 3000 različitih datoteka koje su sortirane u sledećih sedam fondova:  Periodika socijalističkog perioda, Periodika postsocijalističkog perioda, Dokumenti, Internet izvori, Multimedija, koja je dalje podeljena na dve sekcije: Audio i video prilozi, i Fotografije, zatim Studije, kao poseban fond.

Građa koja se nalazi u digitalnom arhivu prikupljena je iz sljedećih izvora: Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" u Tuzli - zavičajna zbirka, Javna biblioteka Lukavac - zavičajna zbirka, Arhiv Tuzlanskog kantona, te internet izvora koji se bave lokalnom tematikom.

Fond Periodika socijalističkog perioda

Planirano je da ovaj fond obuhvata periodiku od 1978. do 1991. koja se bavi i obrađuje temu Koksno Hemijskog Kombinata „Boris Kidrič“, koja je potom preimenovana u Global Ispat Koksna Industrija Lukavac. Arhivistički prikupljen i sređen je List Koksno-Hemijskog kombinata „Boris Kidrič“ za period 1983-1990 koji je u celosti posvećen radu, kolektivu i stanju u pomenutom preduzeću, te se kao takvo čini izuzetno važnim za proučavanje i izuzetnim polazištem za buduće istraživače ove tematike. Pored ovog lista, od predratnih listova, u ovom fondu će se nalaziti i list „Trinaesti septembar“ za period 1978-1989. Ovaj list predstavlja glavno glasilo građana Lukavca te se i u njemu mogu naći članci koji govore ne samo o radu u KHK „Boris Kidrič, nego i o problemima koja je rad tog preduzeća donosio. U predratnom periodu, kratko je izlazio i lukavački list „Slobodna riječ“ koji je predstavljao skup kolumni mladih novinara toga vremena koji su na kritički način pristupali društvu. Nekolicina ovih tekstova odnosi se na KHK „Boris Kidrič“ i ona će takođe biti inkorporirana u ovaj fond.

Fond Periodika postsocijalističkog perioda

Sadrži članke koji su prikupljeni iz periodike koja je izlazila na državnom nivou, poput Oslobođenja, Nezavisnih novina, Dnevnog avaza, Dnevnog lista, Poslovnih novina, Slobodne Bosne i Dana. Prikupljeno je preko 250 članaka koji su raznim povodima govorile o temi GIKIL-a. Članci pokrivaju vremenski raspon 2006-2019. i targetiraju najbitnije tačke i probleme privatizacije, korupcije i ekološkog nasilja te predstavljaju ogroman doprinos budućim istraživačima.

Fond Dokumenti nastao je kao plod heurističkih istraživanja u Arhivu Tuzlanskog kantona, naročito u  okviru fonda Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla. Prikupljena građa je arhivistički sređena tako da govori o socijalističkom periodu preduzeća KHK „Boris Kidrič“ i trasformaciji ovog preduzeća kroz godine. Na osnovu Zakona o udruživanju u privredi radnički saveti preduzeća: Rudnik lignita “Kreka” u Tuzli, Koksara “Boris Kidrič” u Lukavcu, Fabrika sode u Lukavcu, Rudnik uglja “Tito” u Banovićima i Solana “Kreka” u Tuzli su zaključili Ugovor o osnivanju poslovnog udruženja koje je osnovano 1962. godine pod imenom Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla. Proces udruživanja trajao je samo dve godine i već 1964. ovaj kombinat rasformiran je na četiri samostalne organizacije od kojih je jedna KHK „Boris Kidrič“. Elaborat o ekonomskoj isplativnosti formiranja posebnog preduzeća pod ovim imenom napisao je Mirko Šimić i biće prezentovan unutar fonda „Studije“. Dokumenti iz ovog perioda predstavljaju dokumentarnu potporu pomenutom elaboratu, ali i istorijski  kontinuitet preduzeća koje je faktički postojalo i ranije, unutar većeg preduzeća. Ovaj fond čini povezicu među preduzećima i pokazuje razvoj GIKILa, od Koksare „Boris Kidrič“, preko Rudarsko-hemijskog kombinata, pa ponovo unutar KHK „Boris Kidrič“ i najposle unutar GIKILa. 

Fond Internet izvori 

Sadržaj ovog fonda fokusiran je na heurističko istraživanje internet portala Sodalive i Lukavacki.ba koji se bave ovom tematikom. Hronološki raspon vesti koje su pohranjene u ovom fondu je je 2016-2020. U pitanju je preko 300 članaka istraživačkog novinarstva koji govore o korupciji, privatizaciji, radničkoj borbi i štrajkovima i ekološkim propustima i zloupotrebama.  Ovi članci donose važne informacije o čelnicima i upravi GIKILa, te intervjue sa nekima od njih. Istovremeno, oni i prate krivične postupke i postupke kod sudskih organa koji su se vodili i bili upereni protiv vlasnika zbog sumnjivih pravnih radnji koje su se ticale i ekološkog nasilja i privatizacijske pljačke.

Fond Multimedija 

Sadrži podsekcije pod nazivom Audio i video prilozi i sekcija Fotografije. Kao važan autorski doprinos u ovom delu arhiva biće prezentovana reportaža koje će Nataša Tadić obaviti sa svedocima privatizacije i toksikacije GIKIL-a. U sekciji Fotografije nalaziće se fotografije preduzeća iz socijalističkog perioda koje su izdvojene i arhivistički sređene na osnovu istraživanja publicistike. Izdvojene fotografije mogu se komparirati sa savremenim fotografijama koje su prikupljene iz Tužilaštva TK koje predstavljaju svedočanstvo o ekološkoj katastrofi, zatim autorske fotografije sa lica mesta i fotografije sa protesta radnika koje predstavljaju svedočanstvo o načinu radničkog udruživanja i sindikalne borbe danas.

Fond Studije

U ovom fondu planirano je prezentovanje studija vezanih za KHK „Boris Kidrič“ iz socijalističkog perioda ove zemlje,  kao najstarija studija se izdvaja monografija Mirka Šimića Analiza ekonomskih odnosa u raspodjeli u Koksno-hemijskom kombinatu "Boris Kidrič" Lukavac, zatim Monografija Koksno-hemijski kombiant „Boris Kidrič“ Lukavac iz 1982. godine koji predstavlja kratki pregled istorije preduzeća, zatim Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti udruživanja RO Fabrika tehničke gume Tuzla i SOUR KHK „Boris Kidrič“ Lukavac, koji predstavlja sjajan komparativni primer ekonomske analize pre većih transformacija unutar preduzeća te štetnosti, ili isplativosti predložene aktivnosti. Ova analiza može se komparirati sa savremenim odlukama predstavnika GIKILA te uporediti u kom smeru i kako se donose odluke. Prilozi koji se mogu komparirati ovom Elaboratu nalaze se u fondovima Periodika i Internet izvori.

0 0