Izbornik jezika

Bosanski | English

Slika

Slika 89

Studije

M. Šimić, Elaborat o ekonomskim odnosima u KHK "Boris Kidrič", Tuzla 1967.

Koksno-hemijski kombinat "Boris Kidrič" Lukavac, ur. Dž. Arapčić i dr, Lukavac 1982.

Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti udruživanja RO Fabrika Tehničke gume Tuzla i SOUR KHK "Boris Kidrič" Lukavac

Spisak studija koje se mogu naći u lokalnim repozitorijumima Univerziteta u Tuzli i Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“, a koje zbog autorskih prava nije moguće priložiti u digitalnom formatu.

  • Jasmin Imširović, , Efikasnost rada postrojenja za biološko prečišćavanje amonijačno-fenolnih otpadnih voda Gikil d.o.o. Lukavac : magistarski rad, Tuzla 2011.
  • Sanja Atić, Uticaj ekoloških faktora sredine na učestalost karcinoma na području Tuzlanskog kantona, magistarski rad, Tuzla 2020
  • Edina Handžić, Prisustvo teških metala u tlu urbanih područja općina Lukavac i Kalesija i mogući utjecaj na pojavu malignih oboljenja stanovništva, magistarski rad, Tuzla 2018
0 0